About Us / Panel

Lembaga Panel Syariah

Prof. Madya Dr. Hj. Aznan Hasan

Ustaz Dr. Hj. Soberi Awang

Sahibus Samahah Ustaz Hj. Zamri Hashim

Ustaz Hj. Abdul Rahman Iskandar

Lembaga Panel Penyelidik

Prof. Dr. Hj. Zainurrashid Zainuddin

Dr. Hj. Isa Hamzah

Ustazah Hjh. Suriani Sudi

Prof. Madya Dr. Hjh. Sumarni Ismail

Prof. Dr. Hj. Azizi Ayob